Category: Des del Treball Final de Grau

El treball final de grau correspon a la culminació dels estudis de grau de qualsevol universitat catalana. És un treball de síntesi dels aprenentatges assolits i alhora és un treball de recerca, de prospectiva com d’anàlisi de l’entorn, d’un concepte, d’una hipòtesi en relació el grau. Es tracta de reconèixer la maduresa de l’alumne mitjançant un compendi en què cal demostrar totes les habilitats, coneixements, actituds i fets adquirits al llarg de quatre anys. EL TFG, és un fill, un producte gestat que neix per deixar constància que hi ha gent bona al món.